Grondprijzennota 2020

Dit is de Grondprijzennota 2020 van de gemeente Ede. In deze Nota wordt de wijze van prijsbepaling vormgegeven en wordt het prijsniveau van de binnen de gemeente Ede te verkopen grond/bouwgrond/kavels naar te onderscheiden functies c.q. projecten (binnen bandbreedtes) vastgesteld. Jaarlijks legt het college van B&W de Grondprijzennota ter vaststelling aan de Raad voor. De grondprijzennota is een openbaar stuk met uitzondering van de bijlagen; deze zijn GEHEIM. Door middel
van de jaarlijks vast te stellen Grondprijzennota worden door de Raad de kaders voor het te voeren grondprijzenbeleid vastgesteld. Het college van B&W kan binnen deze door de raad vastgestelde kaders grondprijzen bepalen en transacties doen.

Deze Grondprijzennota biedt daarmee het kader waarbinnen het college haar bevoegdheid om grond uit te geven kan uitoefenen. Deze bevoegdheid is overeenkomstig artikel 160, lid e van de gemeentewet. Uitgangspunt voor het grondprijsbeleid is dat, bij de vaststelling van grondprijzen, de prijzen marktconform worden bepaald zodat de gemeente een reële marktprijs, de marktwaarde, ontvangt en vermeden wordt dat de afnemer van de grond indirect via de grond wordt gesubsidieerd cq door een te hoge prijs de marktwerking wordt belemmerd.

De marktwaarde wordt in taxaties gebruikelijk als volgt omschreven: Marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de waardepeildatum, waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld. Door middel van de jaarlijks vast te stellen grondprijzennota informeert het College de Raad over de relevante marktontwikkelingen, het vigerende grondprijsbeleid en het voorgestelde nieuwe grondprijsbeleid. Op basis van de vastgestelde prijzen kan het college binnen het mandaat transacties uitvoeren en de raad wordt per kwartaal achteraf op de hoogte gebracht van de gerealiseerde transacties.

Leeswijzer:

  • In hoofdstuk 1 leest u hoe in Ede in het algemeen met de bepaling van grondprijzen wordt omgegaan.
  • Hoofdstuk 2 betreft een marktanalyse en gaat over de taxatie van marktconforme grondprijzen voor Ede en hoe deze worden vertaald in deze nota.
  • De vast te stellen grondprijzen voor 2020 voor de verschillende functies zijn in hoofdstuk 3 vermeld.
  • Hoofdstuk 4 gaat in op de mogelijke wijze van uitgifte van bouwgrond.